Asystent – Mój Przyjaciel

Celem projektu jest rehabilitacja społeczna i stymulacja 50 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.558), zamieszkałych na terenie woj. MAZOWIECKIEGO do podejmowania aktywności, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, umożliwienie OzN uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia a także umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia.

Zgodnie z warunkami konkursu z usług asystenta osobistego mogą korzystać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby posiadające inne dysfunkcje niż wskazane powyżej nie mogą zostać zakwalifikowane do udziału w projekcie dotyczącym realizacji usług asystenckich.

Beneficjentami ostatecznymi projektu, w którym realizowana jest usługa asystencka mogą być uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy lub innych placówek – o ile zakres realizowanego w projekcie wsparcia nie powiela się z działaniami podejmowanymi w placówce na rzecz danego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii lub indywidualnym planem postępowania wspierająco aktywizującego lub innym planem/programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie następujące wsparcie:

  1. Kompleksowa diagnoza sytuacji życiowej wraz z przygotowaniem IPD
  2. Usługi menadżera opieki
  3. Usługi asystencji osobistej (śr. 200 godz usług/BO)
  4. Ocena wzrostu samodzielności.

Kandydat do projektu musi przedstawić:

  1. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentu równoważnego;
  2. Komplet wypełnionych kompletnie i prawidłowo dokumentów rekrutacyjnych tj.
  • formularz rekrutacyjny zawierający oświadczenie, o braku udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie objętym realizacja projektu,
  • deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na przetwarzanie danych
  • klauzulę RODO.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do momentu wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej.

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z naszym biurem:

Change4Good
Al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa
E-mail: a.krysiak@change4good.pl
Tel: 732 642 222

Projekt jest realizowany w okresie: 01.03.2024 – 31.03.2025 r.

Wartość finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 647 928,00 PLN

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Regulaminem projektu oraz pobrania i wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie.